Viete, aké podmienky musí splniť cudzinec, aby mohol na Slovensku žiť legálne?

by spravca

Pobyt občanov v iných krajinách je v dnešnej dobe pomerne častým javom. Tak ako Slováci odchádzajú za rôznymi účelmi na dlhšiu či kratšiu dobu do zahraničia, tak isto cudzinci majú možnosť stráviť istý čas na Slovensku.

V minulosti tvorilo Slovensko pre cudzincov najmä tranzitnú krajinu. Doba však pokročila a mnoho obyvateľov iných krajín má záujem stráviť na Slovensku dlhší časový úsek, či dokonca usadiť sa. Slovenské zákony poznajú viacero možností, ktoré umožnia cudzincovi legálne zdržiavanie sa v našej krajine. Okrem najznámejšieho prechodného pobytu, to sú aj tolerovaný pobyt a trvalý pobyt.

Prechodný pobyt cudzinca

Prechodný pobyt môže byť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený v prípade, ak plánuje na území Slovenskej republiky študovať, pracovať alebo podnikať. Tento druh pobytu oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny legálne sa zdržiavať na území Slovenskej republiky, cestovať do zahraničia a opätovne sa vrátiť na Slovensko.

Prechodný pobyt sa udeľuje len na jeden konkrétny účel a môže byť udelený na rôzny čas. Ak sa účel pobytu cudzinca počas platnosti prechodného pobytu zmení, je povinný podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu.

Tolerovaný pobyt cudzinca

Tolerovaný pobyt je možné cudzincovi udeliť najviac na 180 dní, pričom po uplynutí tejto doby je možné jeho opätovné predĺženie. O tolerovaný pobyt môže požiadať cudzinec, ktorý nemôže zo Slovenska vycestovať a zároveň nespĺňa podmienky na udelenie trvalého pobytu.

Zákon presne vymedzuje účel, na základe ktorého je tolerovaný pobyt cudzinca vydávaný. Cudzinec oňho môže požiadať v prípade, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 • existuje prekážka administratívneho vyhostenia,
 • vycestovanie cudzinca nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné,
 • cudzinec je maloletým dieťaťom nájdeným na Slovensku,
 • žiadateľ je obeťou obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov,
 • tolerovaný pobyt vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života, pričom neohrozuje bezpečnosť štátu ani verejný poriadok,
 • cudzinec bol na Slovensku nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok alebo ide o nelegálne zamestnané dieťa.

Tolerovaný pobyt cudzinca oprávňuje k pobytu na území Slovenskej republiky, cudzinec však nesmie podnikať alebo cestovať do zahraničia (ani v rámci Schengenského priestoru). Oprávnenie pracovať počas tolerovaného pobytu majú len osoby, ktoré získali tolerovaný pobyt za účelom ochrany ich rodinného a osobného života, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktoré boli nelegálne zamestnané za vykorisťujúcich podmienok. V ostatných prípadoch je zamestnávanie cudzincov s tolerovaným pobytom nezákonné.

Trvalý pobyt cudzinca

Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku oprávňuje jeho vlastníka, zdržiavať sa na našom území, vycestovať a opätovne sa vrátiť na územie Slovenska. Možno ho udeliť na obdobie 5 rokov, neobmedzený čas alebo na dlhodobý pobyt. Občanom členských štátov EÚ stačí na vybavenie trvalého pobytu preukázanie sa dokladom totožnosti, príslušníci tretích krajín, musia pri žiadosti o trvalý pobyt spĺňať viaceré podmienky.

Trvalý pobyt na 5 rokov

Tento typ trvalého pobytu možno štátnemu príslušníkovi tretej krajiny možno udeliť ak:

 • je manželom / manželkou, prípadne priamym rodinným príslušníkom občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike,
 • ide o dieťa mladšie ako 18 rokov, ktoré bolo zverené do opatery cudzincovi, ktorý je manželom / manželkou občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike,
 • ide o dieťa mladšie ako 18 rokov, ktoré je dieťaťom cudzinca, ktorému bol udelený trvalý pobyt do 5 rokov alebo bolo takémuto cudzincovi dieťa zverené do starostlivosti,
 • ide o nezaopatrené dieťa cudzinca s trvalým pobytom, ktoré sa nie je schopné o seba postarať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu,
 • trvalý pobyt cudzinca je v záujme Slovenskej republiky.

Trvalý pobyt na neurčito

O trvalý pobyt na neurčito môže žiadať cudzinec, ktorý má na území SR schválený trvalý pobyt na 5 rokov a z jeho pobytu uplynuli už 4 roky. Na takúto žiadosť má taktiež právo dieťa do 18 rokov, ktorého rodičom je cudzinec.

Pri žiadosti o trvalý pobyt na neurčito, cudzinecká polícia preveruje aj nasledujúce náležitosti: finančné zabezpečenie (práca a výška mzdy), zabezpečenie bývania ( nájom, list vlastníctva, ubytovanie zariadenie), trestná bezúhonnosť a zdravotný stav ( choroby ohrozujúce verejné zdravie).

Dlhodobý pobyt

Dlhodobý pobyt na neobmedzený čas možno udeliť cudzincovi, ktorý:

 • sa posledných 5 rokov pred podaním žiadosti oprávnene nachádza na území Slovenskej republiky,
 • má 5 rokov nepretržitý oprávnený pobyt na území členských štátov a na území Slovenskej republiky sa zdržiava najmenej dva roky pred podaním žiadosti.

Podobne ako pri udeľovaní trvalého pobytu na neurčito, aj pri žiadosti o dlhodobý pobyt, cudzinecká polícia preveruje viaceré náležitosti: stabilný a pravidelný zdroj príjmu, zabezpečenie ubytovania a zdravotné poistenie.

Cudzinec, ktorý splní potrebné náležitosti a získa ľubovoľný druh pobytu, má teda oprávnenie za určitých podmienok k legálnemu zdržiavaniu sa na území Slovenskej republiky. Netreba však zabúdať, že zákon stanovuje isté podmienky, za ktorých môže byť cudzincovi povolenie na pobyt odňaté alebo nepredĺžené.

You may also like