Povinnosti pri riešení problému s invazívnymi rastlinami

Povinnosti pri riešení problému s invazívnymi rastlinami

by spravca

Pokiaľ máte na starosti pozemok, nesiete zodpovednosť za udržiavanie invazívnych rastlín pod kontrolou. Ich nekontrolovaný rast môže mať vážne dôsledky, a preto je dôležité pochopiť, čo sú invazívne rastliny a akým spôsobom ich riadne ošetrovať, ak sa objavia na vašom území.

Definícia a právne aspekty

Invazívne rastliny sú druhy, ktoré nepôvodne patria do nášho ekosystému a často sa šíria agresívne, ohrozujúc domorodé rastliny a ich prostredie. Ich prítomnosť môže byť dôsledkom zavlečenia ľuďmi alebo ich zámernej introdukcie do nových oblastí. Legislatíva, ako napríklad Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, reguluje oblasť invazívnych druhov a zakazuje ich dovoz, pestovanie a obchodovanie. Dôvodom je ochrana miestneho prostredia pred ich nekontrolovaným rozšírením.

Odstraňovanie a riadenie

Pokusy o samostatné odstránenie invazívnych rastlín môžu byť neúspešné a dokonca aj nebezpečné kvôli ich agresívnemu charakteru. Odporúča sa preto osloviť odborníkov na čistenie pozemkov, ktorí disponujú potrebnými vedomosťami, skúsenosťami a vybavením na účinné riadenie týchto druhov rastlín. Profesionálni odborníci sú schopní efektívne identifikovať a odstrániť invazívne rastliny bez rizika ich opätovného výskytu.

Ak sa na vašom pozemku uchytili invazívne rastliny a neviete si s nimi rady, neodkladajte ich kontrolu na neskôr. Kontaktujte https://www.greenclimber.sk na čistenie pozemkov a zabezpečte si udržateľné riešenie tohto problému.

You may also like